parpūsti

parpūsti
parpū̃sti, par̃pučia, par̃pūtė 1. tr. pučiant parvaryti (apie vėją): Pūsk, vėjeli, pūsk, šiaurinėli, parpūsk juodą laivelį LB63. Ir parpūtė šiaurės vėjas margą gromatėlę KlvD35. 2. tr. R376, KII257 pučiant pargriauti (apie vėją): Šiaurinis vėjas pūstelėjo, ir tas Joną kone parpūtė ant žemės BsMtII236. Galvijai buvo tep blogi ir kūdi, kad vėjas juos galėjo parpū̃sti Al. 3. intr. Vkš, Vn šnek. pareiti, parbėgti: Savaitę ar kelias dienas išbuvo ir par̃pūtė Skr. Parpūtė pas tėvus, niekur geriau nerado Dr. Iš to išgąsčio nepajutęs, nei kaip iš duobės iššokęs ir parpūtęs numo LTR(Vdk). Ai, kad par̃pūčiau vėju vienu, taip užilsau Plt. \ pūsti; antpūsti; apipūsti; atpūsti; dapūsti dapučia dapūtė; įpūsti; išpūsti; nupūsti nupučia nupūtė; papūsti; parpūsti; perpūsti; prapūsti; pripūsti; razpūsti; supūsti; užpūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • antpūsti — antpū̃sti, añtpučia, añtpūtė (ž.) 1. tr. LL101 užnešti, pučiant vėjui: [Kerpių] sėklos yra didei smulkios ir nu vėjų didei lengvai gal būti antputamos S.Dauk. 2. tr. pučiant užtikti, rasti: Vėjai neantpūtė tokio dvaro, paukščiai neantlėkė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipūsti — apipū̃sti, apìpučia, apìpūtė, appū̃sti tr. 1. SD236, K, Š bent kiek paliesti pučiant: Eik, gaspadinėle – vėjas apipūs, palengvės ant širdies J.Balt. Lauke ją apipūtė speigas rš. Mokslininkai paimdavo bet kokį daiktą ir apipūsdavo jį tai šiltu,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpūsti — atpū̃sti, àtpučia, àtpūtė 1. intr. pučiant priartėti (apie vėją): Atpūtė šiaurės vėjas, nupūtė vainiką KlvD127. Atpučia šiaurus vėjas: laužys tau žalias šakeles DvD110. Atpūsk, vėjelis, nuo rytelių, atnešk man kardelį nuo tėvelių NS1060. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dapūsti dapučia dapūtė — ×dapū̃sti, dàpučia, dàpūtė (hibr.) 1. tr., intr. LVI438 pripūsti. 2. tr. J užpūsti. pūsti; antpūsti; apipūsti; atpūsti; dapūsti dapučia dapūtė; įpūsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpūsti — išpū̃sti, ìšpučia, ìšpūtė; SD421, Q54, R33 1. tr., intr. Ds išstumti, išvaryti, išnešti (apie vėją): Ir išpūtė mergelę iš juodojo laivelio JD97. Jei brolelių žiedelis pirktas, išpūsčiau į kraštelį Bs080. Aš pasamdyčiau šiaurų vėjužį, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupūsti nupučia nupūtė — nupū̃sti, nùpučia, nùpūtė 1. tr. Štk pučiant nugairinti (apie vėją): Puspūrę bulvių atkišo, ir tos pačios vėjo nupūstos, žaliuonim paėjusios J.Balt. Nors vėjo nupūsta, tečiaus buvo čiuini, niekas už baidyklę į kanapius negalėjo statyti M.Valanč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papūsti — papū̃sti, pàpučia, pàpūtė; Q37, H156 1. intr. kiek pūsti (apie vėją): Papūsk, vėjeli, nuo tos pusės, atnešk žodelį nuog matušės JD2. Ir pàpūtė vėjelis, pasiūbavo laivelis (d.) Srj. An kaimų ne teip šiulta, vėjas geriau pàpučia Ds. Vėjui… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parpūsdinti — parpū̃sdinti cur. parpūsti 1: Aukseliu [laiškelį] parašysiu, vėjeliu parpū̃sdinsiu JD637. | refl.: O ar nerte nersiu, ar plaukte plauksiu, ar šiauriu vėjeliu parsipū̃sdinsiu JV1009. pūsdinti; nupūsdinti; parpūsdinti; persipūsdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsiausti — 1 parsiaũsti, parsiaũčia, par̃siautė NdŽ 1. tr. parpūsti. 2. intr. siaučiant pareiti. siausti; antsiausti; apsiausti; atsiausti; dasiausti; įsiausti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perpūsti — 1. intr, tr. SD395, N, K kiaurai pereiti (apie vėją): Perpučia vėjas SD301. Žalioms arba šlapioms malkoms laikyti tinkamiausia vieta perpučiamuose pastatuose rš. Prie ežerui krūmiukai tokie būdavo, tai dabar suaugę, vėjas neperpučia Alks. Toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”